1 pha vào - 1 pha ra

1 pha vào - 1 pha ra

1 pha vào - 1 pha ra
Công suất: 

Điểm nổi bật nhất:

. Hoạt động linh hoat

. Tải được bảo vệ

. Kiểm tra được hoàn toàn các thông số

. Dải công suất: 32-63-120A